Spis rolny 2020

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Burmistrz Ozimka

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Burmistrz Ozimka

ogłaszaotwarty i konkurencyjnynabórkandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Ozimek.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)      być osobą pełnoletnią,

2)      zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1)      zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacjeo statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2)      jest wpisywany na listękandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;

3)      zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
  o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)      Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego(zał. 1);

2)      Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3)      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)

4)      Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. księdza Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Barbara Durkalec-Sekretarz Gminy Ozimek, tel. 774622837

 

 

/-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

Ozimek%20pan2 ()

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-06-15 14:40 Liczba pobrań: 52

Ozimek%20Pani ()

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-06-15 14:40 Liczba pobrań: 45

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2020-10-30 10:39
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 952 201