Aktualności

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Ozimka

fot. MW

Dnia 28 czerwca 2021 r. podczas XXXVI Sesji Rada Miejska w Ozimku jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Ozimka Mirosławowi Wieszołkowi absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. Wcześniej przegłosowała raport o stanie gminy – udzielając Burmistrzowi także jednogłośnego wotum zaufania.

Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 6 043 860,44 zł i były o 49% wyższe niż w 2019 roku. Inwestycje realizowane były ze środków unijnych, rządowych oraz na mocy porozumień z administracją rządową.

Zainwestowano w rozwój infrastruktury poprzez liczne modernizacje i remonty dróg, chodników oraz przejść dla pieszych, przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. W ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020 doposażono szkoły w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. Zakupiono pojemniki na odpady komunalne i ich segregację, aby obniżyć koszty funkcjonowania systemu. Uruchomiono transport publiczny, a w wyniku prowadzonych przewozów komunikacja miejska dociera na terenie Gminy Ozimek do wszystkich miejscowości. Nowością w 2020 roku była pomoc z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 poprzez zainicjowanie tzw. Bank Żywności, z którego korzystało w ciągu roku 172 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

Poprzedni 2020 rok był wyjątkowy, zdominowany przez koronawirusa, tym bardziej jest to powód do zadowolenia, udało się zachować ciągłość pracy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, a co za tym idzie zrealizować szereg przedsięwzięć i odnotować liczne sukcesy, które przełożyły się na rozwój Gminy Ozimek.

Podczas sesji Radni Miejscy udzielili mi jednogłośnego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2020 r., za co pragnę serdecznie podziękować.

W tym miejscu dziękuję również Radnym Rady Miejskiej w Ozimku za owocną współpracę i merytoryczną dyskusję. Jestem przekonany, że kolejne lata wspólnej pracy będą obfitowały nowymi pomysłami, inicjatywami oraz działaniami zmierzającymi do rozwoju Gminy Ozimek.

Dziękuję wszystkim współpracownikom UGiM w Ozimku, organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i zaangażowanym mieszkańcom za aktywne włączenie się w życie naszej Gminy.

Cieszę się, że pomimo pandemii COVID-19 udało nam się zrealizować tak wiele. Jestem także dumny z postawy mieszkańców, którzy w krytycznych momentach niejednokrotnie udowodnili, że możemy liczyć na siebie nawzajem! Jako Burmistrz Ozimka mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że wspólnie daliśmy radę – podsumowuje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek

Podczas obrad rajcy uchwalili łącznie 12 uchwał – dwie wcześniej wspomniane – w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2020 rok, jak również w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2020 rok,w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ozimek w roku szkolnym 2021/2022, w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek”, w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi SportowemuSzczedrzyk, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,w sprawie uchylenia uchwały oraz w sprawie załatwienia skargi.

Ponadto podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. oraz informację o wykonywaniu swoich zadań przez firmę REMONDIS - wywóz odpadów komunalnych.

Marcin Widera

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 309 689