Aktualności

Obwieszczenie - Minister Infrastruktury zawiadamia o wydaniu decyzji

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) dalej „Kpa”, w związku z art. 219 ust. 2b i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) dalej „Prawo wodne”, Minister Infrastruktury zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 25 marca 2021 r. znak sprawy: GM-DOK-4.774.17.2021 (DOK-4.434.3.19.2020.US), ustalającej charakter wód położonych na działkach nr ew. 343, 344/2, 344/1, 345/2, 346, 347, 994, 916, 995 obręb Grodziec oraz działkach nr ew. 146/82, 147/82, 390/57, 196/84, 197/84, 85, 86, 358/87, 357/88, 326/89, 219/90, 325/90, 322/91 obręb Mnichus, gmina Ozimek, powiat opolski, województwo opolskie.

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastrukturyw terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583-86-80.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 02.04.2021 r.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-04-11 13:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 60 885 649