Aktualności

Gospodarka odpadami - pytania mieszkańców i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania mieszkańców Gminy Ozimek związane z gospodarką odpadami oraz odpowiedzi:

 

1. Dlaczego zmieniła się firma która odbiera odpady?

Obecnie w naszej gminie ww. usługi świadczy firma Remondis Opole sp. z o.o., która wygrała przetarg na najbliższe dwa lata na świadczenie usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów (oferta firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
z Częstochowy była droższa o 2,7 mln zł). Grupa kapitałowa Remondis jest jedną
z największych firm komunalnych w Europie, ponadto należy zaznaczyć, że w większości gmin powiatu opolskiego świadczy usługi dot. kompleksowej gospodarki odpadami.

 

2. Czy firma Remondis będzie odbierała odpady z prywatnych pojemników wystawionych w terminie przewidzianym w harmonogramie ?

Jeżeli dostarczone przez gminę pojemności pojemników są dla kogoś niewystarczające (duża ilość popiołu, pieluch itp.), dana osoba może wyposażyć się w dodatkowy pojemnik z każdej frakcji i zgłosić posiadanie pojemnika do urzędu celem dostarczenia naklejki. Następnie należy nakleić odpowiednią naklejkę z herbem gminy i nazwą odpowiedniej frakcji na dodatkowy pojemnik. Wszystkie odpady wystawiane w dodatkowych pojemnikach będą odbierane u źródła przez firmę Remondis. Można pojemnik w dowolnym kolorze przeznaczyć na odpady zmieszane (Gmina dostarczy naklejkę czarną). Prosimy jednak, aby odpady zbierane selektywnie były wystawiane w odpowiedniej kolorystyce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska tj.

1. odpady z tworzyw sztucznych i metali - kolor żółty

2. odpady szklane - kolor zielony

3. odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy

4. odpady z papieru - kolor niebieski.

Osoby, które zgłoszą chęć używania dodatkowego pojemnika telefonicznie lub pisemnie do gminy do końca stycznia otrzymają odpowiednie naklejki. Naklejki te dostarczy pracownik Urzędu Gminy i Miasta Ozimek.Zgłoszeniapo 31 stycznia przyjmujemy tylko pisemnie, a naklejki należy odebrać w urzędzie. Na raziemożna wystawiać pojemnik prywatny bez oznaczenia.

 

3. Kiedy i gdzie należy oddać protokoły odbioru?

Protokoły z wpisanymi numerami pojemników należy oddać do końca lutego br. do Urzędu Gminy i Miasta Ozimek lub do sołtysa.

 

4. Kiedy mieszkańcy otrzymają komplet pojemników ?

Od połowy listopada 2020 roku trwa rozwożenie pojemników na odpady do naszych gospodarstw domowych. Planujemy zakończyć dostawę pojemników do końca stycznia br. Obecnie wszystkie gospodarstwa domowe, które zawarły umowę użyczenia pojemników oraz nie mają zaległości większych niż 3-miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami dostały już pojemniki czarne na odpady zmieszane oraz żółte na odpady z tworzywa sztucznego i metali.

 

5. Czy dostawa pojemników wiąże się z dodatkową opłatą ?

Gmina bezpłatnie dostarcza pojemniki na odpady mieszkańcom. Ponadto wystawianie pojemnika prywatnego nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Należy tylko podpisać umowę użyczenia oraz nie posiadać zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

6. Czy zmienił się numer rachunku bankowego w związku ze zmianą firmy świadczącej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów?

Nie zmienił się rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

7. Czy zmiana stawki z 19 zł na 25 zł od osoby ma związek ze zmianą firmy?

Zmiana stawki nie ma żadnego związku ze zmianą firmy. Gdyby gmina przyjęła ofertę poprzedniej firmy (oferta droższa o 2,7 mln zł rocznie) to stawka od osoby musiałaby być droższa o około 8 zł od osoby i wyniosłaby 33 zł. W ciągu ostatnich 3 lat drastycznie wzrosły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w Polsce. W większości podobnych gmin miejsko-wiejskich w Polsce stawka ta obecnie wynosi 28 zł (np: Opole, Krapkowice, Zawadzkie, Olesno).

 

8. Czy można otrzymać dodatkowe worki na papier lub wystawiać papier w prywatnym niebieskim pojemniku?

Odpady z papieru będą zabierane przez "śmieciarkę" dwukomorową, co oznacza, że osoby które wytwarzają dużo odpadów z papieru mogą wyposażyć się w prywatny pojemnik niebieski o pojemności 120 lub 240 litrów i zbierać odpady w tym pojemniku. Oczywiście fakt ten proszę zgłosić do Urzędu Gminy i Miasta celem dostarczenia odpowiedniej naklejki. Zdecydowana większość gospodarstw będzie wystawiała odpady z papieru w dostarczonych do państwa workach niebieskich na papier. Prosimy w tych workach zbierać gazety, książki i inny suchy papier, a ostrokrawędziowe tektury prosimy wkładać do żółtych pojemników, aby nie przeciąć niebieskiego worka. Ponadto zachęcamy mieszkańców do korzystania ze zwrotnych opakowań (głównie butelek), aby strumień odpadów był jak najmniejszy. Ponadto można w urzędzie lub u sołtysów otrzymać dodatkowe worki na papier, jeżeli Państwo nie będziecie w stanie się zmieścić z odpadami papierowymi w pojedynczym worku.

 

9. Dlaczego Gmina zakupiła pojemniki na odpady, a nie wzorem innych gmin pojemniki dostarcza firma komunalna?

Obecnie w czasach pandemii koronawirusa ceny jednostkowe pojemników są o ponad 40% tańsze niż rok temu. Ponadto firma komunalna dostawę i użytkowanie pojemników dolicza do oferty świadczenia usług gospodarki odpadami, co automatycznie przekłada się na opłatę dla mieszkańców o 2-3 zł od osoby wyższą. Zakup pojemników z gwarancją 8 lat spowodował, że stawki jednostkowe w gminie są o 3 zł niższe niż w innych podobnych gminach.

 

10. Jaki był mechanizm doboru pojemności pojemników do wielkości rodzin ?

Wielkości pojemników, które są dostarczane do gospodarstw domowych ustalono na podstawie praktyk ogólnopolskich oraz w taki sposób, aby zachęcić mieszkańców do większej segregacji odpadów (zawsze pojemności pojemników na tworzywa sztuczne są większe niż na odpady zmieszane). Ponadto liczymy, że część mieszkańców zmniejszy strumień wytwarzanych odpadów, korzystając z opakowań wielokrotnego użytku oraz liczymy, że cześć mieszkańców zdecyduje się odpady biodegradowalne zagospodarowywać na swojej nieruchomości, dzięki czemu skorzysta z ulgi 2 zł od osoby miesięcznie.

 

11. W jaki sposób osoby, które nie zwróciły umowy użyczenia lub jeszcze nie uregulowały zaległości mogą w przyszłości odebrać gminne pojemniki?

Należy zrobić 3 kroki:

a) uregulować zaległości finansowe/zwrócić umowę użyczenia (w przypadku jej zgubienia należy zgłosić ten fakt dzień wcześniej w celu jej przygotowania);

b) zgłosić potrzebę odebrania pojemników do urzędu telefonicznie lub pisemnie;

c) następnie własnym transportem odebrać te pojemniki z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Antoniowie.

 

12. Czy w przyszłości będą kolejne podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami ?

Obecnie gmina corocznie dopłaca ze swojego budżetu do systemu gospodarki odpadami ponad 1 mln zł. Zgodnie wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej system powinien sam się finansować, czyli wszystkie koszty powinny być zapłacone z wpływów od mieszkańców. Stawka, która równoważyłaby wpływy z wydatkami powinna obecnie wynosić 31 zł miesięcznie od osoby. Jeżeli spadnie liczba osób, które uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami lub wzrośnie ilość odbieranych od państwa odpadów w porównaniu z poprzednimi latami lub wzrosną inne koszty utrzymania systemu, to niestety będziemy musieli podjąć kolejną trudną decyzję o podwyżce stawki. Dlatego zachęcamy do zmniejszenia strumienia wytwarzanych odpadów, właściwej segregacji oraz systematycznego płacenia opłat.

 

13. Gdzie należy nakleić naklejkę, z której strony pojemnika?

Naklejkę należy nakleić z przodu pojemnika, czyli od strony gdzie otwiera się górna klapa.

 

14. Czy odpady biodegradowalne powinny być wyrzucane w workach plastikowych?

Odpady biodegradowalne powinny być wyrzucane luzem, to znaczy wyrzucić do pojemnika zawartość worka, a następnie brudny worek plastikowy wrzucić do odpadów zmieszanych.

 

Wszystkich informacji dot. gospodarki odpadami udzielają pracownicy urzędu pod telefonem 77 4622 887 lub 77 4622 852. Za wszystkie trudności przepraszamy. Mamy nadzieję, że Państwo szybko dostosujecie się do nowych założeń systemu, a firma Remondis Opole sp.
z o.o. wraz z naszym podwykonawcą PGKIM sp. z o.o. w Antoniowie sprostają Państwa oczekiwaniom i będą świadczyć usługi odbioru i zagospodarowania odpadów na najwyższym poziomie.

 

Zastępca Burmistrza

Andrzej Brzezina

1

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-01-21 10:53
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 868 933