Aktualności

WAŻNA INFORMACJA dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

! WAŻNA INFORMACJA !

dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że 31 stycznia 2021r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku 2020 oraz wniesienia opłaty (w całości lub I rata) za korzystanie z zezwoleń w 2021r. Termin ten jest nieprzekraczalny. Mimo, iż przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela) nie ulega przesunięciu. Zatem ostatnim dniem na złożenie oświadczenia i wniesienie opłaty w roku 2021r. jest dzień 29 stycznia (piątek)!

Niedopełnienie w terminie ww. obowiązków skutkować będzie koniecznością dokonania dodatkowej opłaty lub nawet wygaśnięciem zezwolenia. W przypadku braku należnej opłaty za okres posiadania zezwolenia zostaną wszczęte czynności mające na celu wyegzekwowanie należnej opłaty w drodze postępowania egzekucyjnego.

Zasady wnoszenia opłat są regulowane ustawowo, obowiązek ten wynika z art. 111 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.
Na chwilę obecną nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie opłat w 2021r.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Ozimek: 

BS Leśnica O/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

lub w kasie tut. Urzędu Gminy i Miasta 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną preferowany sposób płatności to wpłata przelewem na rachunek bankowy. W tytule przelewu należy wskazać przedsiębiorcę i punkt sprzedaży alkoholu, określenie rodzaju sprzedawanego alkoholu (A, B, C) oraz wskazać czy opłata dotyczy I raty czy całego roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2021r. wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Oświadczenie można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku (parter) lub wysłać pocztą polską na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

Do stwierdzenia złożenia oświadczenia w terminie liczy się data wpływu do UGiM Ozimek. Oświadczenie powinno być podpisane przez przedsiębiorcę. W przypadku podpisania przez osobę upoważnioną do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty w wysokości 17 zł tytułem opłata za pełnomocnictwo (opłaty należy dokonać przelewem na ww. konto bankowe lub w kasie UGiM Ozimek).

DRUK - OŚWIADCZENIE (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-01-13 12:20 Liczba pobrań: 2

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-01-21 10:53
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 868 730