Aktualności

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  w  sprawie  „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl  w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy OchronyPowietrza).

 

Wszyscy   zainteresowani   mogą   składać   uwagi   i   wnioski   do   projektu   uchwały  w  terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.:

 

1)  w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.opolskie.pl,   na   adres:    Urząd    Marszałkowski    Województwa    Opolskiego,    ul. Piastowska 14, 45-082Opole;

2)  ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu (od 7:30 do15:30)

3)  za   pomocą   środków    komunikacji    elektronicznej    bez    konieczności    opatrywania    ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformęe-PUAP.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem

właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych) Dz. Urz. UE L 119/1 [dalej RODO], informuję,iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych jest Samorząd Województwa Opolskiego/ Województwo Opolskie       z siedzibą w Opolu 45-082, przy ul. Piastowskiej 14, którego organem wykonawczym jest Zarząd Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka WojewództwaOpolskiego;

2)  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  (IOD).KontaktzInspektoremOchronyDanych–e-mail:iod@opolskie.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza województwa opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działańkrótkoterminowych.

4)  Odbiorcami  Państwa  danych   osobowych   mogą   być:   podmioty   uprawnione   do   ich   otrzymania   na podstawie przepisów prawa oraz świadczące obsługę administracyjno-organizacyjnąUrzędu.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  nie  dłużej,  niż  to  wynika  z  regulacji        dotyczących

6)  Pani/Panadaneniebędąprzekazywanedopaństwatrzeciegoluborganizacjimiędzynarodowej.

7)  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawoich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-18 RODO.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iżprzetwarzaniedanychnaruszaprzepisyRODO.

9)  PodanieprzezPanią/Panadanychosobowychjestdobrowolne.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-04-08 10:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 56 473 225