Aktualności

Sesja Rady Miejskiej: Nie będzie podwyżek opłat za wodę i ścieki

fot. Jan Niesłony (WO)

30 października br. odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej w Ozimku. W porządku obrad znalazło się podjęcie uchwał w sprawach, które wcześniej były omawiane na posiedzeniach komisji, min. przedłużenie obowiązujących w naszej gminie taryf za dostarczanie wody oraz za odprowadzanie ścieków na kolejny rok, zmiana budżetu na 2017 rok. Radni podjęli uchwały w sprawach: określenia górnych stawek opłat za usługi w sprawie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; zmiany budżetu na 2017rok i wieloletniej prognozy finansowej; zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 , przekształcenia sześcioletnich Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Ozimek w ośmioletnie szkoły podstawowe. Decyzją Rady Miejskiej w Ozimku na wniosek Burmistrza Ozimka, taryfy za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków nie uległy podwyższeniu i pozostały w dotychczasowych obowiązujących stawkach . W związku z nową ustawą Prawo wodne z taryf zostały wyłączone opłaty za wody opadowe i roztopowe a od stycznia 2018r. będą inaczej rozliczane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Henryk Libera przedstawił informację z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku, w którym komisja pozytywnie opiniuje realizację budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017r. i stwierdza , że realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób racjonalny i proporcjonalny do upływu czasu oraz przedstawił stanowisko komisji w temacie Administracja Publiczna w gminie Ozimek.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Marzena Wolicka Mazurkiewicz przedstawiła stanowisko na temat Organizacji i stowarzyszeń pozarządowych zawierające pozytywną ocenę działań organizacji pozarządowych.

Natomiast Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Marceli Biskup przedstawił wspólne stanowisko wraz z Komisją Budżetowo- Gospodarczą dotyczące Oceny funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu w czystości , w której przedstawił realizację obowiązków gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Staś zaprezentował protokół z kontroli dotyczącej wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne w latach 2016-2017 r. W ocenie Komisji środki na utrzymanie OSP są wydatkowane celowo i racjonalnie, jednakże niezbędne jest zwiększenie nakładów na OSP w celu zapobieżenia degradacji sprzętu i wyposażenia, ale również wyposażenia jednostek w nowoczesne urządzenia odpowiadające obowiązującym standardom .

Wszystkie stanowiska Komisji jak i protokół Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte przez radnych w głosowaniach.    

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-25 10:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 157 933