Aktualności

Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zawiadamia, że zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2017r., w postępowaniach, które zostaną wszczęte po 6 sierpnia2017r.  postępowaniach, które zostaną wszczęte po 6 sierpnia2017r.,

1.1.  o wszczęciu postępowania, strony zostaną zawiadomione poprzez obwieszczeniewywieszone:

a) na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu  http://bip.opole.rdos.gov.pl;

b) na tablicach ogłoszeń: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz urzędu gminy, na terenie której planowane jestprzedsięwzięci;

c) w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zostanie zawarta informacja o tym, że o kolejnych czynnościach i decyzjach organu, strony postępowania będą zawiadamiane, zgodnie z zapisami cyt. wyżej art. 49 Kpa, wyłącznie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej na stronie http://bip.opole.rdos.gov.pl

1.2.  o kolejnych czynnościach i decyzjach, strony będą informowane przy wykorzystaniu „nowej”, wskazanej na wstępie możliwości tj. wyłącznie poprzez BIP na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wOpolu.

W postępowaniach będących w toku, tryb powiadamiania stron nie ulega zmianie, tzn. będzie dokonywany w sposób taki jak do tej pory.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-06-18 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 40 199 299