Aktualności

Zmiana Programu wspólpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 17 listopada 2015 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

o zmianieprojektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

z uwagi na zmianę wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, tradycji
i edukacji – zmniejszenie z kwoty 90 000 zł na 40 000 zł oraz nie dofinansowywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ( planowana kwota 10 000,00 zł)

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

 

w związku z powyższym konsultacje zostają przedłużone do 1 grudnia 2015r.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (I piętro, pok. 118)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2015 roku na:

-        adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

-        nr faxu 77/46 22 811,

-        adres poczty elektronicznej j.bachlaj@ugim.ozimek.pl

 

zmiana ogłoszenia o konsultacjach 2016-1 po poprawkach (WORD, 31,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-11-17 15:35 Liczba pobrań: 14

program współpracy na 2016 - PROJEKT ZMIANA (WORD, 70,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-11-17 15:35 Liczba pobrań: 30

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-07-18 19:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 40 757 419