Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

   ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W RODZINIE

W GMINIE OZIMEK

 

  

Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.24.2022r z dnia 17 lutego 2022r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z §3 pkt.1 Zał. do Uchwały Nr III/17/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ozimek kadencja zespołu trwa 3 lata, zatem traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr BO.0050.28.2017 z dnia 7 marca 2017r.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ozimku  wchodzą następujące osoby:

 

 1. Przewodnicząca  - Celina Suchodolska– przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
 2. Zastępca Przewodniczącej - Jolanta Chlebosz – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
 3. Sekretarz - Katarzyna Gnyszka -przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 4. Sławomir Głowacki – przedstawiciel Policji;
 5. Krzysztof Musiał - przedstawiciel Policji;
 6. Mirosław Marciniak –przedstawiciel Policji;
 7. Agnieszka Kryszak-Chmiel - kurator sądowy;
 8. Ewelina Sergiel - kurator sądowy;
 9. Elżbieta Kasperczyk - przedstawiciel ochrony zdrowia;
 10. Danuta Derda - przedstawiciel oświaty;
 11. Helena Hapyn - przedstawiciel oświaty;
 12. Teresa Juros - przedstawiciel organizacji pozarządowej

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - to grupa osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowaniem działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu uzależniony jest w szczególności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie, którzy wyrazili wolę współpracy

 

CELEM  DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

-     Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;

-     Oddziaływanie na sprawców przemocy;

-     Działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie

-     Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania 

       informacyjno – edukacyjne                           

ADRESATAMI ZESPOŁU SĄ:

 • ofiary przemocy w rodzinie w tym dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy , 
  osoby starsze, niepełnosprawne,
 • sprawcy przemocy w rodzinie,
 • świadkowie przemocy w rodzinie

 

 JEŚLI  WIESZ,  ŻE KTOŚ JEST BITY I PONIŻANY, SŁYSZY GROŹBY, DOŚWIADCZA KRZYWD – REAGUJ! 

 JEŚLI ODWRACASZ WZROK, KRZYWDZENI MYŚLĄ, ŻE NIKT NIE MOŻE I NIE CHCE IM POMÓC. 

 BICIE I PONIŻANIE NIE JEST PRYWATNĄ SPRAWĄ. OKAŻ SOLIDARNOŚĆ. NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!     

 Zespół Interdyscyplinarny

KONTAKT:

   OŚRODEK INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

W OZIMKU

TEL.77/4622884

 

zredagowała: Celina Suchodolska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozimku

                                                                                                                            

 do góry