Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

   ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W RODZINIE

W GMINIE OZIMEK

 

  

Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.41.2023r z dnia 09 marca 2023r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z §3 pkt.1 Zał. do Uchwały Nr III/17/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ozimek kadencja zespołu trwa 3 lata, zatem traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr BO.0050.28.2017 z dnia 7 marca 2017r.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ozimku  wchodzą następujące osoby:

1) Celina Suchodolska - Przewodnicząca - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
2) Jolanta Chlebosz  Zastępca przewodniczącej  - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
3) Katarzyna GnyszkaSekretarz - przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
4) Karolina Michalczyk – przedstawiciel Policji;
5) Ewelina Sergiel – kurator sądowy;
6) Agnieszka Kryszak- Chmiel – kurator sądowy;
7) Teresa Juros – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
8) Helena Hapyn– przedstawiciel oświaty;
9) Elżbieta Kasperczyk – przedstawiciel ochrony zdrowia;

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - to grupa osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowaniem działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu uzależniony jest w szczególności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie, którzy wyrazili wolę współpracy

 

CELEM  DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

-     Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;

-     Oddziaływanie na sprawców przemocy;

-     Działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie

-     Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania 

       informacyjno – edukacyjne                           

ADRESATAMI ZESPOŁU SĄ:

  • ofiary przemocy w rodzinie w tym dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy , 
    osoby starsze, niepełnosprawne,
  • sprawcy przemocy w rodzinie,
  • świadkowie przemocy w rodzinie

 

 JEŚLI  WIESZ,  ŻE KTOŚ JEST BITY I PONIŻANY, SŁYSZY GROŹBY, DOŚWIADCZA KRZYWD – REAGUJ! 

 JEŚLI ODWRACASZ WZROK, KRZYWDZENI MYŚLĄ, ŻE NIKT NIE MOŻE I NIE CHCE IM POMÓC. 

 BICIE I PONIŻANIE NIE JEST PRYWATNĄ SPRAWĄ. OKAŻ SOLIDARNOŚĆ. NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!     

 Zespół Interdyscyplinarny

KONTAKT:

   OŚRODEK INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

W OZIMKU

TEL.77/4622884

 

zredagowała: Celina Suchodolska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozimku

 

 do góry