Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 345/2024  z dnia 24 czerwca 2024 r. ogłasza wybory do Rady Seniorów Województwa Opolskiego na kadencję w latach 2024-2029.

Rada składa się z 28 członków, w tym:

 • 24 przedstawicieli seniorów, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego;
 • 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie województwa opolskiego.

O mandat członka Rady Seniorów Województwa Opolskiego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. W przypadku przedstawiciela seniorów:
 • zamieszkuje na terenie województwa opolskiego;
 • najpóźniej w dniu zakończenia naboru zgłoszeń ma ukończony 60 rok życia;
 • złoży samodzielnie formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy
  20 seniorów zamieszkałych na terenie województwa opolskiego – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia ;
 • aktywnie działa na rzecz środowiska seniorów w województwie opolskim.
 1. W przypadku przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz seniorów, w szczególności przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie województwa opolskiego:
 • zamieszkuje na terenie województwa opolskiego;
 • zostanie zgłoszona przez podmiot działający na rzecz seniorów, w szczególności organizację pozarządową lub podmiot prowadzący uniwersytet trzeciego wieku, działający na terenie województwa opolskiego, na formularzu zgłoszeniowym – wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia;
 • wyraża zgodę na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu członka Rady Seniorów Województwa Opolskiego;
 • aktywnie działa na rzecz środowiska senioralnego w województwie opolskim.

Zgłoszenia kandydatów odbędą  w terminie od 27 czerwca 2024 roku do 24 lipca 2024 roku.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego następuje na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych, których wzór stanowią załączniki  nr 1 i 3 do ogłoszenia. Dokumenty w wersji papierowej wraz z załącznikami, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego, należy złożyć w jednym z punktów:

 1. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9, 45-869 Opole, lub
 2. w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole, lub
 3. w Sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 17, 45-082 Opole.

Zgłoszenie kandydata następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy złożony po terminie (decyduje data nadania) lub w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu pozostawia się bez rozpoznania.

Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego dokona Zespół powołany w formie uchwały przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Tryb i kryteria wyboru członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego określone są w statucie Rady Seniorów Województwa Opolskiego, przyjętym Uchwałą nr II/12/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2024r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Województwa Opolskiego i nadania jej Statutu.

Więcej informacji:

https://www.opolskie.pl/2024/06/ogloszenie-o-wyborach-do-rady-seniorow-wojewodztwa-opolskiego/ 

 do góry