OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Ozimka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr XXXIV/292/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ozimek.

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI:

Konsultacje mają na celu ustalenie zapisów projektu uchwały Rady Miejskiej w  Ozimku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o ustalenie  urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego – rzeki Białka.

  1. CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI:

Dnia 31.01.2024r. w godzinach od 17.00 do 19.00.

  1. ZASIĘG TERYTORIALNY:

Lokalny – obręb geodezyjny Grodziec

  1. FORMA I MIEJSCE KONSULTACJI:

Konsultacje prowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania z uczestnikami konsultacji i złożenie wniosków i uwag do protokołu na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w budynku pawilony w miejscowości Grodziec przy ul. Częstochowskiej 115 a.

  1. TERMIN I FORMA PRZEKAZANIA MIESZKAŃCOM INFORMACJI O WYNIKACH KONSULTACJI:

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
w Ozimku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz Radzie Miejskiej w Ozimku nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

  1. INNE:

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy obrębu Grodziec.

  

Z up. Burmistrza Ozimka

       Andrzej Brzezina

   Zastępca Burmistrza

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
 do góry