BURMISTRZ OZIMKA ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ozimek, 11.05.2023r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Działka nr 887/88 km 1 o powierzchni 0,2420 ha położona w Krzyżowej Dolinie, będąca własnością Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00035259/9. Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 2. Działka stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 176 m2 (w tym pow. użytkowej 51 m2) i gospodarczym o powierzchni zabudowy 322 m2. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i elektryczną, ogrodzona płotem, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.
 3. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
 4. Cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł brutto, a postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 5. Wadium wynosi 7.500,00 zł.
 • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do dnia 5 czerwca 2023r.
 • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).
 2. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl
 5. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B lub pod nr tel. 77/4622855.

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

3
3
Galeria
 do góry