Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, działki nr: 2092/538, 2111/500, 1917/534, 1920/538, 1922/542, 1924/544, 1926/543, 2332/537, 1918/534 z km 2 położone w Schodni, stanowiące własność Gminy Ozimek oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek i Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

 

  1. Działki nr:

     – 2092/538, 2111/500 km 2 o powierzchni 0,3288 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00113945/6,

     – 1917/534, 1920/538, 1922/542, 1924/544, 1926/543 km 2 o powierzchni 0,3364 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00111774/2,

     – 2332/537, 1918/534 km 2 o powierzchni 0,3423 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6,

  1. Powyższe działki w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia, przezaczone są pod tereny produkcyjno-techniczne, parkingów samochodowych, zabudowę stacji transformatorowej.
  2. Cena nieruchomości wynosi 330.000zł.
  3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  4. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 26 maja 2017 r.
  5. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni, począwszy od dnia 13 kwietnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.
 do góry