Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz. nr 674/2 km. 4 położonej w Ozimku, stanowiącej własność Gminy Ozimek

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 674/2 km 4 o powierzchni 0,0343 ha, położona w Ozimku, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr  OP1O/00063547/0.
  2. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego Ozimka, przezaczona jest pod zabudowę stacji transformatorowej.
  3. Cena działki wynosi 87.700zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 21 kwietnia 2017 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni, począwszy od dnia 09 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.
 do góry