Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz. nr 484/4 km. 3 położonej w Antoniowie, stanowiącej własność Gminy Ozimek

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 484/4 km 3 o powierzchni 0,0096 ha, położona we wsi Antoniów, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr  OP1O/00074868/6.
  2. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Antoniów, przezaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami.
  3. Cena działki wynosi 2.504 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 24 lutego 2017 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni, począwszy od dnia 12 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.
 do góry