Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, położonej w Schodni, działki nr: 2006/445 i 2200/445, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek zabudowanych

 

 

  1. Działki nr 2006/445, 2200/445 km 2 o łącznej powierzchni 0,8608 ha, położone we wsi Schodnia, przy ul Powstańców Śląskich 8, ogrodzone płotem i zabudowane halą produkcyjną. Działki stanowią własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw. Nr OP1O/00141933/4.
  2. Działki są przedmiotem dzierżawy - Umowa dzierżawy z dnia 21 marca 2014r.zawarta na czas określony do 21 marca 2019r. Działki zostały ogrodzone płotem i zabudowane halą produkcyjną wraz z integralną linią produkcyjną prefabrykatów żelbetowych, które stanowią własność dzierżawcy.

PONIESIONE NAKŁADY przez dzierżawcę w wysokości netto 7 682 180,39 zł są określone na podstawie dokumentów źródłowych i uwzględniają budowę hali, montaż i uruchomienie linii produkcyjnej łącznie z kosztami jej nabycia i ubezpieczenia oraz kosztami niezbędnymi do uruchomienia produkcji. Nabywca przedmiotu dzierżawy, wyłoniony w drodze przetargu, wstąpi w dotychczasowy stosunek dzierżawy, zgodnie z art. 694 w związku art. 698 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego i zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich zapisów umowy dzierżawy, a w szczególności przejmuje zobowiązania Gminy Ozimek na zasadach określonych w §7 pkt.4 umowy tj. do zwrotu dzierżawcy PONIESIONYCH NAKŁADÓW.

Po upływie okresu dzierżawy, nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia się z obecnym dzierżawcą z tytułu poniesionych przez niego nakładów poprzez zapłatę na jego rzecz sumy pieniężnej odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu przedmiotu dzierżawy. Nakłady które nie są trwale połączone z działkami dzierżawca będzie mógł zabrać.

  1. Powyższe działki w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia, przeznaczone są pod tereny, PT – Produkcyjno-Techniczne zawierające drobną wytwórczość , składy hurtowe, bazy i usługi budowlane, stacje obsługi samochodów, KP – tereny parkingów, NU- składowisk odpadów hutniczych
  2. Cena wywoławcza działek wynosi 425.000 zł. + 23% VAT, a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj. kwotę w wysokości 42.500 zł przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek - nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 02 maja 2016 r.
  5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  6. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  7. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej - http://bip.ozimek.pl
  8. Bliższe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.

 

 do góry