Wykaz nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Ozimek, położonej w Krasiejowie, działka nr 1032/2 z km 4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej

 

 

  1. Działka nr 1032/2 km 4 o powierzchni 0,7497 ha, położona we wsi Krasiejów, zabudowana pieszym trapem, w Parku Triasowym Dinopark, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00081738/8. Działka jest przedmiotem dzierżawy.
  2. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów , przeznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych.
  3. Cena wywoławcza działki wynosi 1.400.000 zł. a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 140.000 zł przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016 r.
  6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  7. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  8. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  9. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 do góry