Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ozimek, położonej w Krasiejowie, działka nr 58/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 58/8 km 6 o powierzchni 0,0330 ha, położona we wsi Krasiejów, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00081738/8.
  2. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów, przezaczona jest jako tereny planowanych dolesień.
  3. Cena działki wynosi 800 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 14 marca 2016 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni, począwszy od dnia 28 stycznia 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.
 do góry