Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własnośc Gminy Ozimek, położonej w Krasiejowie, działka nr 1032/2, przeznaczona do sprzedaży w postępowaniu przetargowym.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 1032/2 km 4 o powierzchni 0,7497 ha, zabudowana pieszym trapem, położona we wsi Krasiejów, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00081738/8.
  2. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych.
  3. Cena działki wynosi 1.400.000 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29 lutego 2016 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 14 stycznia 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
 do góry