Wykaz nieruchomosci niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ozimek, położonej w Krasiejowie, działki nr: 1221/28 i 668/289, przeznaczone do sprzedaży w postępowaniu przetargowym.

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych

  

  1. Działki nr:

       - 1221/28 km 5 o powierzchni 0,5309 ha,

       - 668/289 km4 o powierzchni o,2440 ha,

       położone we wsi Krasiejów, stanowiące własność Gminy Ozimek, zapisane w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00074867/6, OP1O/00077465/2.

  1. Powyższe działki w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów przeznaczone są jako:

     – dz. nr 1221/28 - tereny zabudowy mieszkaniowej, oraz częściowo jako tereny dróg wewnętrznych,

     – dz. nr 668/289 – tereny usług kultury i nauki – eksploracji paleontologicznej.

  1. Cena wywoławcza działek wynosi:

     – dz. nr 1221/28 - 95.000 zł. + 23% VAT,

     – dz. nr 668/289 – 110.000 zł + 23% VAT, a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  2. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę:

     - w wysokości 9.500 zł, dla działki nr 1221/28,

     - w wysokości 11.000 zł, dla działki nr 668/289,

           przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 10 lutego 2016 r.

  1. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  2. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  3. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  4. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 do góry