Rozporządzenie Prezesa Rady Mienistrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ozimka w województwie opolskim;

Informacje Komisarza Wyborczego w Opolu I 

Zarządzenie Nr BO.0050.187.2019 Burmistrza Ozimka z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

UWAGA !!!!

Przypominamy, iż zgodnie z art. 495 §1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2019 r., poz. 684 i poz. 1504) kto w związku z wyborami: umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,  przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe, umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób , że nie można ich usunąć bez powodowania szkód - PODLEGA  KARZE  GRZYWNY. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 grudnia 2019 r. dotyczący rejestracji komitetów, zgłaszania członków do TKW oraz liczbie mieszkańców 

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Ozimku w przedterminowych wyborach Burmistrza Ozimka, zarządzonych na dzień 9 lutego 2020 r. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 grudnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Burmistrza Ozimka zarządzonych na  dzień 9 lutego 2020 r. 

Dyżur Urzędnika Wyborczego w Ozimku 

Obwieszczenie osoby pełniącej funkcję Burmistrza Ozimka z dnia 17 stycznia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Burmistrza Ozimka zarządzonych na dzień 9 lutego 2020 r. 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu 

 do góry