W dniu 14.09.2023r. zamieszczono raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz sprawozdanie z opiniowania przez uprawnione podmioty.

Link do raportu i sprawozdania:

Raport z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu procesu opiniowania projektu

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 31 lipca 2023r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2024-2030

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), w związku z Uchwałą Nr LVII/529/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji zawiadamiam, że

w dniach od 8 sierpnia 2023r. do 7 września 2023r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2024-2030.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
 • otwartego spotkania konsultacyjnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – Sala Narad nr 20 (parter), podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2024-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 31 sierpnia 2023r. o godz. 15.00.
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku (Biuro Podawcze – parter) oraz umieszczonego na stronie internetowej www.ozimek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ozimek.pl (zakładka Rewitalizacja Gminy Ozimek w menu tematycznym), który należy przesłać na adres rewitalizacja@ugim.ozimek.pl, złożyć osobiście/korespondencyjnie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku lub wypełnić formularz on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/ozimek_gpr_formularz
 • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej ozimek.pl – link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/ozimek_gpr_ankieta
 1. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 8 sierpnia 2023r. do 7 września 2023r.:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ozimek.pl i na stronie Internetowej www.ozimek.pl;
 • w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek 222 w godzinach pracy urzędu;
 1. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2023r. (decyduje data wpływu):
 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@ugim.ozimek.pl
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku lub osobiście w godzinach pracy urzędu: ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
 • poprzez formularz uwag on-line (ankieta): https://ankieta.deltapartner.org.pl/ozimek_gpr_formularz
 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.ozimek.pl i www.bip.ozimek.pl.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry