Informacja o udzielonej w 2013r. pomocy de minimis.

Na podstawie art. 8 ust. 3, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 tiret g, ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), Burmistrz Ozimka oraz Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty Ozimku podają do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013r., na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), przyznano, w formie dotacji, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowiące pomoc de minimis.

Załączniki:
 do góry