Referaty

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KONTROLI ZARZĄDCZEJ I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. z zakresu zamówień publicznych:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych w tym w szczególności:
 • a) przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 • b) udzielanie zamówień w trybie: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej,
 • c) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,
 • d) publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • e) zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych gminy Zdzieszowice,
 • f)  udział w pracach komisji przetargowej, na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza,
 • g) nadzór nad prawidłową realizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne gminy,
 • h) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych,
 • i)  prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,

II. z zakresu kontroli zarządczej:

 1. Tworzenia i koordynacji systemu kontroli zarządczej.
 2. Koordynacja kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Gminę Ozimek.
 3. Sporządzanie cyklicznych analiz efektywności systemu kontroli zarządczej w celu ciągłego doskonalenia stosowanych mechanizmów.

III. z zakresu ochrony danych osobowych:

 1. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia niezbędnych instrukcji.
 2. Prowadzenie kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. Zgłoszenie zbiorów danych oraz zmian w nich zachodzących do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz ABI.
 4. Ścisła współpraca z administratorami ASI i ABI.
 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 920