Referaty

REFERAT FINANSOWY

Do podstawowych zadań referatu należy w szczególności:

1. z zakresu finansów i budżetu:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych oraz rozliczanie inwentaryzacji.
 2. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy, sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty.
 4. Sporządzanie list płac pracowników, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.
 5. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzenie kart obiektów środków trwałych.
 6. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 7. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości, przygotowywanie sprawozdań finansowych i innych z zakresu działania referatu.
 8. Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu.
 9. Prowadzenie ewidencji rejestru zakupów i sprzedaży w zakresie podatku VAT, rozliczaniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym.
 10. Sporządzanie i aktualizacją instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
 11. Kontrolą i nadzorowanie planu finansowego jednostek budżetowych.
 12. Sporządzaniem i bieżącą aktualizacją ewidencji szczegółowej planu dochodów i wydatków.
 13. Przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Sporządzanie informacji i sprawozdań dla Rady i organów nadzoru o wykonaniu budżetu gminy.
 15. Przyjmowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy i sporządzanie na ich podstawie sprawozdań zbiorczych z wykonania dochodów i wydatków w zakresie operacji finansowych oraz sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy.
 16. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywanych przez Gminę zadań zleconych.
 17. Przygotowywanie prognoz i warunków polityki kredytowej, przygotowywanie analiz, opinii i ocen dotyczących zobowiązań finansowych.
 18. Kontrolowanie realizacji wykonania budżetu, poziomu deficytu budżetowego, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i wnioskowanie w sprawach o jej naruszenie.
 19. Ubezpieczenie mienia Gminy, prowadzenie procedur odszkodowawczych, prowadzenie dokumentacji.
 20. Prowadzenie windykacji należności cywilno – prawnych, z wyjątkiem należności podatkowych.
 21. Prowadzenie procedur umarzania, odroczeń należności
 22. Sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących na danych stanowisku.

2. z zakresu podatków i opłat lokalnych:

 1. Wymiar podatków i opłat realizowanych przez gminę i stanowiących dochód gminy.
 2. Prowadzenie urządzeń księgowych oraz ewidencji niezbędnych do prawidłowej realizacji poboru podatków i opłat.
 3. Sporządzanie okresowych sprawozdań.
 4. Prowadzenie postępowań windykacyjnych oraz zabezpieczających interes Gminy w przypadku nieprawidłowości w zapłacie.
 5. Wystawianie zaświadczeń na wniosek podatników.
 6. Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
 7. Rozliczanie inkasentów z powierzonych im obowiązków oraz naliczanie prowizji z tytułu pobranych podatków.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. z zakresu opłaty śmieciowej:

 1. Ustalanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.
 2. Przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
 3. Prowadzenie postępowania na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
 • a) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty;
 • b) Wystawianie wezwań i postanowień.
 1. Prowadzenie postępowań w zakresie ulg, umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów spłaty.
 2. Księgowanie wpłat.
 3. Prowadzenie windykacji opłat.
 • a) Wystawianie upomnień;
 • b) Wystawianie tytułów wykonawczych
 1. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie opłat
 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 888 000