Referaty

REFERAT ZARZĄDZANIA MIENIEM GMINNYM

Do zadań referatu w szczególności należy:

 1. Gospodarka i obrót nieruchomościami gminnymi, prowadzenie postępowań przetargowych związanych z obrotami nieruchomościami gminnymi.
 2. Prowadzenie komunalizacji mienia.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem geodezyjnym i podziałami nieruchomości.
 4. Oddawanie nieruchomości gminnych w posiadanie zależne.
 5. Prowadzenie nazewnictwa ulic, placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, projektowanie, rezerwowanie i nadawanie nr porządkowych nieruchomości, wydawanie zaświadczeń o numeracji porządkowej.
 6. Prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do innych inwestycji.
 7. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 8. Prowadzenie spraw związanych z najmem, użyczaniem lokali oraz dzierżawą gruntu.
 9. Wydawanie opinii o zgodności proponowanego projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania lub przepisami odrębnymi, wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości, wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości, wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 10. Koordynowanie prac Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
 11. Obsługa zintegrowanego systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego STRATEG: obsługa modułów systemowych EWMAPA, DOKUMENT, ADRES, MIESZKANIEC, WINPLAN, MIENIE.
 12. Prowadzenie postępowań dotyczących ustalania wysokości odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.
 13. Prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków oraz gminnym programem opieki nad zabytkami, wydawanie zaświadczeń o wpisie obiektów do Gminnej Ewidencji Zabytków.
 14. Prowadzenie postępowań dotyczących ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 15. Sprawdzanie poprawności przekazywania salda czynszów mieszkalnych z dokumentacją sądową min. nakazami zapłaty, dokumentacją komorniczą.
 16. Uzgadnianie lokalizacji projektowanych inwestycji oraz wydawanie zgody na czasowe zajęcie terenów będących własnością Gminy Ozimek.
 17. Wydawanie zaświadczeń dotyczących przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium”.
 18. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium”.
 19. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 20. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego.
 21. Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmienię planu miejscowego.
 22. Udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Uzgadniana Dokumentacji Projektowych dla Powiatu Opolskiego.
 23. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem mienia gminnego (tj. bilbordy, słupki reklamowe, tablice reklamowe, najem sal i pomieszczeń).
 24. Współpraca z Referatem Finansowym w zakresie przeprowadzania kontroli podatkowych i inwentaryzacji mienia gminnego oraz windykacja należności z tytułu czynszów mieszkalnych. 24)Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 25. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wyliczaniem opłat dla podmiotów korzystających z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
 26. Wydawanie zezwoleń i wypisów na przewóz osób na terenie gminy oraz licencji na taksówki.
 27. Wydawanie postanowień o uzgodnieniu przebiegu trasy przewozu osób na terenie gminy Ozimek.
 28. Prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych, pól biwakowych obiektów świadczących usługi hotelowe.
 29. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów gminnych i nadzór nad eksploatacją mienia gminy (min. świetlice wiejskie, budynek socjalny)


Kierownikiem referatu jest Zbigniew Kowalczyk - pok. nr 102, tel. w. 806.

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 674