Referaty

REFERAT ŚRODKÓW POMOCOWYCH, SPRAW SPOŁECZNYCH I OBSŁUGI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Do zadań referatu w szczególności należy:

1. z zakresu środków pomocowych:

 1. Pozyskiwanie środków pomocowych na realizację zadań gminnych z innych źródeł poza budżetowych.
 2. Koordynacja, monitoring, sprawozdawczość i rozliczanie projektów dofinansowywanych z innych źródeł niż budżetowe.
 3. Pomoc w opracowywaniu wniosków o przyznanie środków pozabudżetowych dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.
 4. Współpraca z krajowymi Instytucjami Zarządzającymi w zakresie pozyskiwania przez gminę środków z funduszy krajowych i Unii Europejskiej na realizację projektów.
 5. Współpraca z Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów, LGR Opolszczyzna, Stowarzyszeniem Euroregion Pradziad, Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska.
 6. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i przedsiębiorczość w gminie,
 7. Udzielanie informacji przedsiębiorcom z terenu gminy dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej.
 8. Prowadzenie Punktu Informacyjnego o Funduszach Unijnych dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców Gminy Ozimek.

2. z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. Realizacja zadań własnych gminy związanych z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w tym szczególnie:
 • a) opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Ozimek,
 • b) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień uchwały Rady Miejskiej w Ozimku sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy,
 1. Prowadzenie spraw zawiązanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym w szczególności:
 • a) prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, jego aktualizację oraz publikację na stronach internetowych gminy,
 • b) przygotowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi,
 • c) prowadzenie konsultacji,

3. z zakresu obsługi jednostek pomocniczych gminy:

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków sołectw o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
 2. Opracowanie projektu wydatków funduszu sołeckiego, na podstawie wniosków sołectw.
 3. Przekazanie projektu wydatków funduszu sołeckiego Skarbnikowi celem ujęcia w projekcie budżetu gminy,
 4. Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego,
 5. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach funduszu sołeckiego i możliwości realizacji przedsięwzięć w jego ramach.
 6. Pomoc i współpraca z sołectwami w przygotowaniu wniosku do funduszu sołeckiego oraz na etapie realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z uchwałami zebrań wiejskich i nadzór nad ich realizacją.
 8. Współpracę z wydziałami urzędu w zakresie przygotowywania materiałów dotyczących realizacji zadań określonych w uchwałach jednostek pomocniczych.
 9. Rozliczanie miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Prowadzenie spraw związanych wyborami sołtysów, do rad sołeckich i zarządów osiedli.
 11. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją sołectw i osiedli.

4. z zakresu promocji i polityki informacyjnej:

 1. Opracowywanie założeń strategii promocji Gminy.
 2. Opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu.
 3. Bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy.
 4. Współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy.
 5. Kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w Biuletynie Informacyjnym Gminy Ozimek, na stronach internetowych Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi.
 6. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej ważnych wydarzeń w mieście; monitoring mediów w zakresie Gminy Ozimek
 7. Przygotowywanie miejskiego serwisu informacyjnego; tworzenie, administrowanie i aktualizacja strony internetowej Gminy Ozimek, profilu gminy Ozimek na portalu Facebook oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z współpracą partnerską.
 10. Pełnienie funkcji Administratora strony internetowej www.ozimek.pl, oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

5. z zakresu kontroli wewnętrznej:

 1. Opracowywanie planów kontroli wewnętrznej.
 2. Realizacja zadań kontrolnych poprzez rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień.
 3. Ustalanie ich przyczyn i skutków oraz określanie osób za nie odpowiedzialnych, wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.
 4. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przedstawianie ich Burmistrzowi.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej.
 6. Przeprowadzanie kontroli poza planem, na wniosek Burmistrza.

6. z zakresu sportu:

 1. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy.
 3. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem boisk sportowych w gminie.
 4. Planowanie i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych z budżetu gminy na działalność sportową i rekreacyjną.
 5. Koordynacja zajęć sportowych, współpraca ze szkołami i opieka nad kompleksem sportowym Orlik 2010.
 6. Współorganizowanie i współudział w sportowych imprezach lokalnych.
 7. Organizacja, szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy.
 8. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej.
 9. Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw.
 10. Współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki.
 11. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” w Ozimku.
 12. Prowadzenie wymaganej dokumentacji, ustalenie harmonogramu korzystania z obiektu.
 13. Prowadzenie rezerwacji korzystania z boisk.
 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród w dziedzinie kultury.

W skład referatu wchodzi konserwator.

7. inne zadania realizowane w referacie:

 1. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. zdrowia i programów profilaktycznych.
 2. Realizacja zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny oraz Opolskiej Karty
 3. Rodziny i Seniora.
 4. Wydawanie decyzji na prowadzenie imprez masowych i zgromadzeń.
 5. Wydawanie zezwoleń na organizację zbiórek publicznych.

Referatem kieruje bezpośrednio Sekretarz Gminy - pok. nr 115, tel. w. 837.

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 901