Referaty

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zadań referatu w szczególności należy:

 1. Przygotowywanie i realizacja inwestycji i remontów obiektów gminnych i infrastruktury gminnej.
 2. Przeprowadzanie okresowych przeglądów budowlanych obiektów gminnych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zarządzeniem drogami gminnymi, w tym remonty, modernizacje i budowa dróg.
 4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych w zakresie wynikającym z podpisanych porozumień.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem trasy przejazdu pojazdów ponad gabarytowych.
 7. Nadzór nad eksploatacją cmentarzy komunalnych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z pomnikami i miejscami pamięci narodowej.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, pielęgnacją, utrzymaniem i eksploatacją terenów zielonych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, skate-parku i ścieżki zdrowia.
 10. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy.
 11. Prowadzenie spraw związanych z Monitoringiem miasta (nadzór nad administrowaniem kamer) i ochroną mienia.
 12. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i placów oraz konserwacją i budową nowych punktów świetlnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze zwierzętami gospodarskimi i psami.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, przyrody, wód i powietrza, a także sprawy rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt i gospodarki wodno – ściekowej.
 15. Prowadzenie spraw związanych z melioracją, utrzymaniem rowów szczegółowych oraz współpraca ze spółką wodną.
 16. Koordynacja spraw związanych ze spisem rolnym i wyborami do organów samorządu rolniczego.
 17. Koordynacja spraw z zakresu Odnowy Wsi.
 18. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 19. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w tym likwidacja dzikich wysypisk.
 20. Prowadzenie spraw związanych z uwarunkowaniami oddziaływania inwestycji na środowisko.
 21. Prowadzenie kontroli na terenie gminy i miasta wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 22. Współpraca z Referatem Finansowym w zakresie przeprowadzania kontroli podatkowych i inwentaryzacji mienia gminnego.


W skład referatu wchodzą: pracownicy gospodarczy zatrudnieni do utrzymania czystości na terenie gminy oraz konserwator.Kierownikiem Referatu jest Andrzej Wolny - pok. nr 217, tel. w. 865

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 960