Podatki 2020

e-obywatel

 

Skorzystaj z e-obywatela i załatwiaj sprawy on-line korzystając z nowoczesnych technologii.

 

PLIKI DO POBRANIA - DEKLARACJE I INFORMACJA PODATKOWA

Podatki i opłaty lokalne 2020 r.

 

 

I. Zmiana zasad naliczania podatku (dotyczy osób fizycznych):

            Przypomina się, że od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana zasad naliczania podatku, polegająca na nie naliczaniu podatku w sytuacji, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczania w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (obecnie koszty te wynoszą 7,80 zł).

 

II. Zmiana zasad płatności podatku:

            Od 1 stycznia 2016 r. również nastąpiła zmiana zasad płatności podatku, dlatego w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekroczy wartości 100,00 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W 2020 r.

ORAZ TERMINY SKŁADNIA DEKLARACJI

 

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 zawarte są w:

- Uchwale nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2019 r. poz. 3414)

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

 • PODATEK ROLNY:

stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego – 146,15 zł

stawka podatku rolnego z 1 ha fizycznego – 292,30 zł

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek rolny - do dnia 15 stycznia 2020 r.

 

 • PODATEK LEŚNY

stawka podatku leśnego z 1 ha fizycznego – 42,7328zł

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek leśny - do dnia 15 stycznia 2020 r.

 

 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 reguluje:

Uchwała Nr XXXI/196/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 2609)

 

Terminy składania deklaracji:

- na podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego 2020 r.

 

 • OPŁATA OD POSIADANIA PSA

stawka opłaty od posiadania psa – 40,00 zł płatna do 15 lipca 2020 r.

 

 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje

 - Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2019 r. poz. 1912).

 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa

Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 1193) zmieniona uchwałą Nr XXXI/194/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 2608)

 

 Terminy składania deklaracji/korekty deklaracji wynosi

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Płatność opłaty:

- wpłaty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się bez zmian tzn.  na indywidualny rachunek bankowy  Gminy Ozimek nadany dla każdego składającego deklarację lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

 

 • OPŁATA TARGOWA  

Pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2015 r poz. 2944)

 

 • ZWOLNIENIA Z PODATKU

Na terenie Gminy Ozimek obowiązują:

-Uchwała Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Opolskiego 2015 r. poz. 2358), zmieniona Uchwałą Nr XLII/260/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 roku oraz Uchwałą Nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Opolskiego 2017 poz. 2503 i 2019 poz. 3413 ).

Załączniki do uchwały:

            - wniosek (zał. nr 1 do uchwały)

            - oświadczenie o zakończeniu inwestycji (zał. nr 2 do uchwały)

 

Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Ozimek

(Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 1051)

Załączniki do uchwały:

- zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy (zał. nr 1 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 2 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 3 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 4 do uchwały)

     

ZASADY PŁATNOŚCI

 

 1.        PODATKÓW

 

 •                OSOBY FIZYCZNE

Od 2018 roku płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ustalonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy Podatnika, który znajdować się będzie na decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2020 lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

 •                 POZOSTAŁE PODMIOTY

Dla wpłat z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych, podatek transportowy, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej obowiązuje dotychczasowy numer konta bankowego:

BS Leśnica Oddział Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 

 1.   OPŁATY ZA GOSPODROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wpłaty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się bez zmian tzn.  na indywidualny rachunek bankowy nadany dla każdego składającego deklarację lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

 1.           INNE NALEŻNOŚCI I OPŁATY:

- czynsze,

- dzierżawy,

- wieczyste użytkowanie,

- opłata skarbowa,

- zajęcie pasa drogowego itp.

 

BS Leśnica O/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 

 1.           WPŁATY ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI:

- wadia przetargowe

- należyte zabezpieczenie mienia

BS Leśnica O/Ozimek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007

 

 1.   DO WPŁAT DOKONYWANYCH POZA GRANICAMI KRAJU DO ODPOWIEDNIEGO NR RACHUNKU NALEŻY PODAĆ:

 

IBAN  - PL

(BIC, SWIFCODE) - POLUPLPR

 

 

K o n t a k t:

 

1) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (wymiar):

r.bajorek@ugim.ozimek.pl, tel 77 462 28 24, pok. nr 107, I piętro

 

2) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych dla miejscowości (wymiar):

 

a) Antoniów, Chobie, Jedlice, Nowa Schodnia, Pustków, Szczedrzyk:

u.sklorz@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 27, pok nr 112, I piętro

 

b) Dylaki, Krasiejów, Mnichus, Schodnia i Biestrzynnik:

p.kierys@ugim.ozimek.pl tel. 77 462 28 29, pok nr 112, I piętro

 

c) Grodziec, Krzyżowa Dolina i Ozimek:

g.panczyk@ugim.ozimek.pl tel. 77 462 28 27, pok nr 112, I piętro

 

3) Księgowość podatkowa od osób fizycznych

e.stanislawska@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 26, pok. nr 110, I piętro

 

3) Podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psa, księgowość podatkowa od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej:

k.nawarowska@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 25, pok. 106, I piętro

 

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

m.andrzejewska@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 52, pok nr 102, I piętro

 

b) księgowość podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g.rudolf@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 52, pok nr 102, I piętro          

 

 

Wypełniając deklaracje na rok 2020 prosi się o podanie adresu poczty elektronicznej

 

 

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-01-26 15:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 59 926 441