Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2017-03-30 20:28:20

Aktualności

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie naszej gminy.

Nowe stawki opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynoszą teraz:

1) 14,00 zł za osobę miesięcznie, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 25,00 zł za osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawki 14 zł i 25 zł dotyczą każdej osoby i nie ma już zniżki za każdą osobę powyżej 4 - tej w gospodarstwie domowym.

Natomiast stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

Pojemność pojemnika
na odpady [ m3]

Stawka - odpady zbierane
selektywnie
[ zł/poj. ]

Stawka - odpady zbierane
nieselektywnie (zmieszane)
[ zł/poj.]

0,06

5,50

8,00

0,12

11,00

16,00

0,24

22,00

33,00

1,1

101,00

151,00

7,0

641,00

961,00

Nowością jest, że dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

1) w wysokości 215,00 złotych na rok, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) w wysokości 322,00 złotych na rok, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.