Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 Od 1 września 2017 r., zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) pracodawcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy po 1 stycznia 2004 r. zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają dwa warunki:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.),

2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Zgodnie z art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której młodociany pracownik mieszka, o zawarciu z nim umowy w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez młodocianego pracownika, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji zawierającej: dane pracodawcy, dane młodocianego pracownika, formę i miejsce realizacji dokształcania teoretycznego przez młodocianego pracownika oraz okres, na jaki umowa została zawarta, należy przedłożyć w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek p. 212 lub 204.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek może otrzymać pracodawca, który złoży do Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (poprzez sekretariat - p. 212 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek) wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który, po wydaniu przez Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku decyzji administracyjnej przyznającej dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zostanie przelana kwota dofinansowania, oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów dotyczących:

1)    pracodawcy - potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (aktualne na dzień złożenia wniosku: odpis z odpowiedniego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej itp.), a w przypadku pracodawców będących osobami prawnymi - również dokumenty, potwierdzające uprawnienie osoby wnioskującej do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem i załącznikami, a jeżeli wniosek składa pełnomocnik - stosowne pełnomocnictwo;

2)    osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe zwanej instruktorem praktycznej nauki zawodu - potwierdzające spełnienie jednego z niżej podanych warunków tj., że

a)    posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, lub

b)    posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, albo

c)     jeśli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie - to posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w punkcie b, oraz:

 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

oraz, w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że co najmniej w okresie trwania przygotowania zawodowego młodocianego osoba ta była osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy;

3)  stosunku pracy z młodocianym pracownikiem:

a)    umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem,

b)    świadectwo pracy lub świadectwa pracy - gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców; albo aneks do umowy lub kolejną umowę - gdy pracownik kontynuuje zatrudnienie,

oraz, w przypadku, gdy okres przygotowania zawodowego został skrócony lub wydłużony, dokumenty dotyczące tego skrócenia lub wydłużenia, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy - zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy;

4) ukończenia przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika:

a)    świadectwo ukończenia dokształcania teoretycznego (np. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy – gdy młodociany ukończył naukę zawodu albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – gdy młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

b)    dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu1).

 

1)  W odniesieniu do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1641) tj.:

„§ 2. 1. Młodociany pracownik, który rozpoczął dokształcanie teoretyczne w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej przed dniem 1 września 2017 r., kontynuuje to dokształcanie na zasadach określonych dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

 1. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, który przed dniem 1 września 2017 r. rozpoczął dokształcanie teoretyczne w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.1), w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 sierpnia 2017 r.
 2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, który przed dniem 1 września 2017 r. rozpoczął dokształcanie teoretyczne w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy, zdaje egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów eksternistycznych.
 3. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, który rozpoczął naukę zawodu przed dniem 1 września 2017 r., zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z obowiązującymi w dniu 31 sierpnia 2017 r. przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
 4. Młodociany pracownik, który rozpoczął przyuczenie do wykonywania określonej pracy przed dniem 1 września 2017 r., kontynuuje to przyuczenie na dotychczasowych zasadach.”

Dofinansowanie udzielane podmiotowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie:

1)    formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia, wraz ze:

a)    sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – w przypadku pomocy udzielanej na warunkach określonych w:

o   rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,

o   rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);

albo

b)    oświadczeniem o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i braku konieczności ustalenia stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy do ustalenia wartości pomocy de minimis, albo

c)     oświadczeniem o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych;

2)    wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty, określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).

Według informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1841) podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 ustawy – Prawo oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może zostać mu udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis.

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od rodzaju i okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe wynosi:

1)    w przypadku nauki zawodu  - do 8081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Od dnia 1 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielają pracownicy Gminnego Zakładu Oświaty, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, p. 204, tel. 77-4622890.

 

Pracodawcy_wzor_wniosku_2017 (WORD, 43,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-09-14 09:34 Liczba pobrań: 422

OŚWIADCZENIE-zamieszkanie-młodociany (WORD, 27,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-09-14 09:44 Liczba pobrań: 199

Owiadczenie_sprawozdanie_finansowe-2017 (WORD, 26,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-09-14 09:44 Liczba pobrań: 221

Owiadczenie_sprawozdanie_finansowe-bez_stopy_referencyjnej-2017 (WORD, 28,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-09-14 09:44 Liczba pobrań: 160

Oswiadczenie_korzystanie_2017 (WORD, 28,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-09-14 10:03 Liczba pobrań: 190

Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_2017 (WORD, 28,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-09-14 10:03 Liczba pobrań: 94

Informacja_przedstawiana_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (EXCEL, 77,01 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-10-13 13:12 Liczba pobrań: 176

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2017-12-15 10:20
 • |
 • Licznik odwiedzin: 36 064 065