Dofinansowanie kosztów kształcenia

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Uwaga zmiana - wnioski o dofinansowanie należy kierować do Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku.

Pracodawcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy po 1 stycznia 2004 r. zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają dwa warunki:

1)      pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w § 10 ust. 3, 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244. poz. 1626 ze zm.),

2)      młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232).

Zgodnie z art. 16b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji zawierającej: dane pracodawcy, dane młodocianego pracownika, formę i miejsce realizacji dokształcania teoretycznego przez młodocianego pracownika oraz okres, na jaki umowa została zawarta, należy przedłożyć w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek p. 212 lub 204.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek może otrzymać pracodawca, który złoży do Dyrektora Gminnego Zakladu Oświaty w Ozimku (poprzez sekretariat - p. 212 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek) wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. We wniosku należy podać numer konta bankowego, na które, po wydaniu przez Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku decyzji administracyjnej przyznającej dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zostanie przelana kwota dofinansowania, oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów dotyczących:

1)      pracodawcy - potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (aktualne na dzień złożenia wniosku: odpis z odpowiedniego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej itp.), a w przypadku pracodawców będących osobami prawnymi - również dokumenty, potwierdzające uprawnienie osoby wnioskującej do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem i załącznikami, a jeżeli wniosek składa pełnomocnik - stosowne pełnomocnictwo;

2)      osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe zwanej instruktorem praktycznej nauki zawodu - potwierdzające spełnienie jednego z niżej podanych warunków tj., że

a)      posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, lub

b)      posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, albo

c)       jeśli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie - to posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w punkcie b, oraz:

  • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać;

oraz, w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy;

3)  stosunku pracy z młodocianym pracownikiem:

a)      umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem,

b)      świadectwo pracy lub świadectwa pracy - gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców; albo aneks do umowy lub kolejną umowę - gdy pracownik kontynuuje zatrudnienie,

oraz, w przypadku, gdy okres przygotowania zawodowego został skrócony lub wydłużony, dokumenty dotyczące tego skrócenia lub wydłużenia, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy - zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy;

4) ukończenia przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika:

a)      świadectwo ukończenia dokształcania teoretycznego (np. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – gdy młodociany ukończył naukę zawodu lub świadectwo ukończenia gimnazjum – gdy młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

b)      dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie o zdaniu egzaminu czeladniczego lub świadectwo czeladnicze, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego - gdy młodociany ukończył przyuczanie do wykonywania określonej pracy.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonym i w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016  r. poz. 1808) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie:

1)      formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia, wraz ze:

 a)    sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, lub

b)   oświadczeniem o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i braku konieczności ustalenia stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy do ustalenia wartości pomocy de minimis, albo

c) oświadczeniem o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

2)      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty, określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 ze zm.) Przy ustalaniu wartości pomocy udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej:

1)        spółce,

2)        podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem odpowiednio spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności  gospodarczej przez tę spółkę.

W związku z powyższym do wniosku spółki należy dołączyć zarówno oświadczenie w zakresie pomocy de minimis spółki jak i oświadczenia wszystkich jej wspólników.

Według informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1841) podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może zostać mu udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis.

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i zgodnie z art. 70b ust. 2 ustawy o systemie oświaty wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu  - do 8081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu ksztalcenia;

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w przypadku nauki zawodu wynosi – 4587 zł., przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące.

Od dnia 1 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 70b ust. 3 ustawy systemie oświaty, Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielają pracownicy Gminnego Zakładu Oświaty, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, p.204, tel. 77-4622890.

Pracodawcy_wzor_wniosku_2017 (WORD, 43,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-01-18 12:23 Liczba pobrań: 75

Oswiadczenie_korzystanie_2017 (WORD, 28,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-01-18 12:24 Liczba pobrań: 46

Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_2017 (WORD, 28,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-01-18 12:24 Liczba pobrań: 18

Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_WSPOLNIK_SPOLKI-2017 (WORD, 28,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-01-18 12:24 Liczba pobrań: 37

Owiadczenie_o_korzystaniu_WSPOLNIK_SPOLKI-2017 (WORD, 28,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-01-18 12:24 Liczba pobrań: 29

Owiadczenie_sprawozdanie_finansowe-2017 (WORD, 29,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-01-18 12:24 Liczba pobrań: 46

Owiadczenie_sprawozdanie_finansowe-bez_stopy_referencyjnej-2017 (WORD, 31,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-01-18 12:24 Liczba pobrań: 36

OŚWIADCZENIE-zamieszkanie-młodociany (WORD, 27,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-01-18 12:36 Liczba pobrań: 46

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-08-22 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 34 207 931