Bezpłatny transport i opieka

BEZPŁATNY TRANSPORT I OPIEKA LUB ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

  1. uczniowie niepełnosprawni skierowani do kształcenia specjalnego mają prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
  2. dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim spełniający obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mają prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat;
  3. uczeń, o którym mowa w pkt. 1 i 2, oraz jego opiekun mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt. 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Ozimka i rodzicami lub opiekunami ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Rodzic (opiekun prawny), po zawarciu z Burmistrzem Ozimka umowy dotyczącej przewozu ucznia, otrzymuje zwrot kosztów na podstawie rmiesięcznego rozliczenia.

Podstawą uzyskania ww. świadczeń jest złożenie, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka wniosku. Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, skierowanie ucznia do szkoły specjalnej lub ośrodka albo zaświadczenie szkoły lub ośrodka potwierdzające fakt uczęszczania ucznia do szkoły lub ośrodka.

Informacji i wyjaśnień w sprawach bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz pracownicy Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (adres jak wyżej, tel. 77- 462 28 90).

Opracowała:
Barbara Szatkowska-Karpa

Za_1-wniosek-X-2013 (PDF, 55,24 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2013-08-07 08:38 Liczba pobrań: 68

Za3-rozliczenie-X-2013 (PDF, 48,98 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2013-08-07 08:38 Liczba pobrań: 48

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-08-22 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 34 207 924