Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE OZIMEK

UWAGA – ZMIANA
Od 01 września 2012 r. sprawy pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek prowadzi Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dzieli się na stypendium szkolne i zasiłek szkolny, a przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek:

   1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
   2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
   3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
   4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednaj niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota stypendiów otrzymywanych w danym roku szkolnym nie przekracza kwoty 2120.00 zł. Trudna sytuacja materialna oznacza, że dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wynoszącej od dnia 01 października 2012r. - 456,00 zł.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

   1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności zajęć: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć specjalistycznych, kursów: językowych, informatyczno-komputerowych, przygotowawczych do egzaminów oraz wycieczek i zielonych szkół,
   2) pomocy rzeczowej, w szczególności zakupu: stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, materiałów do wykonania pracy dyplomowej w szkole, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, zbiory zadań, repetytoria itp., wyposażenia szkolnego typu: plecak lub teczka, przyborów szkolnych, a także biurka, krzesła lub fotela biurowego, materiałów dydaktycznych dla niepełnosprawnych uczniów oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół, w których jest on obowiązkowy,
   3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na pokrycie kosztów; zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot, zakupu podręczników, dojazdu do szkoły lub kolegium, czesnego w szkole niepublicznej, innych opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę lub kolegium.

Podstawą uzyskania stypendium szkolnego jest złożenie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia małoletniego wniosku zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia, dane uzasadniające przyznanie pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, przy czym dochód ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3-12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Podstawą uzyskania zasiłku szkolnego jest złożenie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica/ prawnego opiekuna ucznia małoletniego wniosku.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) wynoszącej od dnia 01 listopada 2012 r. – 106,00 zł., tj. kwoty – 530,00 zł.

Termin składania wniosku o: • stypendium szkolne - do 15 września każdego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku, • zasiłek szkolny - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego. Informacji i wyjaśnień w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielają dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz pracownicy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B.

potwierdzenie_dochodu (WORD, 29,50 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia b/d Liczba pobrań: 62

dochod (WORD, 36,50 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia b/d Liczba pobrań: 57

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-06-24 18:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 33 284 665