Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty gmina Ozimek jest organem prowadzącym publiczne: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum. W gminie Ozimek nie funkcjonują niepubliczne szkoły i placówki. Na terenie gminy funkcjonują następujące przedszkola i szkoły:

  • sześć przedszkoli,
  • siedem szkół podstawowych, w tym cztery z oddziałami "O",
  • jeden Gminny Zespół Szkół,
  • jeden Zespół Szkól z oddziałami gimnazjalnymi.


Obsługą przedszkoli, szkół podstawowych i Gminnego Zespołu Szkół zajmuje się Gminy Zakład Oświaty w Ozimku.

Przedszkola prowadzone przez gminę Ozimek to:

PP Nr 1 w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 13;
tel. 77 4651959;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp1.ozimek.pl

PP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku;
46-040 Ozimek, ul. Korczaka 10;
tel. 77 4651047;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp2.ozimek.pl

PP Nr 3 w Dylakach; 46-043 Dylaki,
ul. Fabryczna 2;
tel. 77 4651273;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp3dylaki.ozimek.pl

PP Nr 4 w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. XX-Lecia1;
tel. 77 4651333;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp4.ozimek.pl

PP Nr 5 w Krasiejowie
46-040 Ozimek, ul. Ks. Senfta 2;
tel. 77 4653823;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp5krasiejow.ozimek.pl

PP Nr 6 w Szczedrzyku

46-042 Szczedrzyk, ul. Opolska 1;
tel. 77 4655213;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp6szczedrzyk.ozimek.pl

Sieć przedszkoli określa uchwała Nr XVIII/175/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwała zmieniająca Nr XXIII/220/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012r.

Zarówno przedszkola jak i oddziały zerowe poza podstawą programową wychowania przedszkolnego realizują dodatkowe zajęcia takie jak: nauka religii, nauka języka angielskiego lub niemieckiego, zajęcia w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej i etnicznej, rytmika.
Dzieci uczęszczające do przedszkoli objęte są opieką logopedyczną, a w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo, dla dzieci posiadających skierowanie lekarskie, prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pobierana jest opłata za:
1) wyżywienie - zgodnie z zarządzeniem dyrektora danego przedszkola,
2) wychowanie przedszkolne - zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/339/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Ozimek to:

 

SP w Antoniowie
46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śl. 17;

tel. 77 4651444,
obejmująca miejscowość Antoniów i przysiółek Pastwisko;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.spantoniow.ozimek.pl

PSP w Dylakach

46-043 Dylaki, ul. Szkolna 5;

tel. 77 4651442,
obejmująca miejscowości Biestrzynnik i Dylaki;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspdylaki.ozimek.pl

PSP w Grodźcu

46-040 Ozimek, ul.Tartaczna 1;

tel. 77 4655524,
obejmująca miejscowości: Chobie, Grodziec, Mnichus i przysiółek Kuziory;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspgrodziec.ozimek.pl

SP w Krasiejowie

46-040 Ozimek, ul. Szkolna 5;

tel. 77 4651236,
obejmująca miejscowości Krasiejów i Krzyżowa Dolina;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.spkrasiejow.ozimek.pl

PSP Nr 1 w Ozimku

46-040 Ozimek, ul.Częstochowska 26;

tel. 77 4651919,
obejmująca ulice w Ozimku: Brzeziny, Cmentarna, Częstochowska, Ostapa Dłuskiego, ks. Jana Dzierżona, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Adama Mickiewicza,8-Marca, Opolska, Powstańców Śląskich, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, XX - lecia, 1 Maja, 22 Lipca, Wyzwolenia oraz plac Wolności;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.psp1.ozimek.pl

SP Nr 2 w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. Daniecka 12a;

tel. 77 4651276,
obejmująca miejscowość Nowa Schodnia, ulice w Ozimku: Daniecka, Dworcowa, Graniczna, Jelenia, Kolejowa, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Skrajna, Ludwika Waryńskiego, Jana Wawrzynka, Zielona oraz ulice w Schodni: Brzezinka, Krótka;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sp2.ozimek.pl

PSP w Szczedrzyku

46-042 Szczedrzyk, ul. Ks. Maksymiliana Brolla 1;

tel. 77 4655151,
obejmująca miejscowości: Szczedrzyk, Schodnia (bez ul. Brzezinka i Krótka), Pustków i przysiółek Jedlice.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspszczedrzyk.ozimek.pl 

Gminny Zespół Szkół w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. Korczaka 12, w skład którego wchodzą:.

SP Nr3 w Ozimku

46-040 Ozimek,

tel. 77 4651478,
obejmująca ulice w Ozimku: Bukowa, Leśna, gen. Władysława Sikorskiego, plac Europejski, Dębowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Świerkowa.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sp3.ozimek.pl

Gimnazjum Nr 1 w Ozimku z klasami I - III,

tel. 77 4654375,
obejmujące miejscowości: Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki,Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia, Schodnia Nowa ,Szczedrzyk i Jedlice, przysiółki: Kuziory i PastwiskoAntoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia, Nowa Schodnia, Szczedrzyk i Jedlice, przysiółki: Kuziory i Pastwisko oraz następujące ulice w Ozimku: Brzeziny, Bukowa, Cmentarna, Daniecka, Dębowa, Dworcowa, ks. Jana Dzierżona, Graniczna, Jelenia, Jesionowa, Kolejowa, Janusza Korczaka, Leśna, Łąkowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Polna, Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Robotnicza, gen. Władysława Sikorskiego, Skrajna, Sosnowa, Świerkowa, Ludwika Waryńskiego, Jana Wawrzynka, Wyzwolenia, Zielona oraz plac Europejski.
Zapraszamy na stronę internetową www.g1.ozimek.pl

W Ozimku funkcjonuje Zespół Szkół prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Opolu, w skład którego wchodzą:

Oddziały gimnazjalne z klasami I - III obejmujące następujące ulice w Ozimku: : XX - lecia, 1 Maja, 8 Marca, 22 Lipca, Częstochowska, Ostapa Dłuskiego, Mikołaja Kopernika, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Adama Mickiewicza, Opolska, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, oraz plac Wolności;

Licea: Ogólnokształcące i Ogólnokształcące dla Dorosłych;

Technikum;

Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zapraszamy na stronę internetową www.zs.ozimek.pl

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-04-25 12:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 32 394 975