Postępowanie rekrutacyjne do klas I SP

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH           

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zwana dalej „ustawą”
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
 • Uchwała Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 316)
 • Zarządzenie Nr BO.0050.12.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia   terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPELNIAJĄCE

 

 • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Dziecko, które w 2018 r. kończy 6 lat, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudniającąpracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-psychologicznych.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica. Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. określa uchwała Nr XLIV/278/17Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkółpodstawowych i zespołuszkółdo nowego ustroju szkolnego.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły po przeprowadzeniupostępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wniosku rodziców (wzór wniosku dostępny w szkole) złożonego w postępowaniu rekrutacyjnymw terminie od 19 lutego do 2 marca 2018 r., a w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 27 marca do 6 kwietnia 2018 r.
 • Wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym i rozpatrzone negatywnie nie będą uwzględniane w postępowaniu uzupełniającym. Rodzice tych kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani/przyjęci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, mogą ponownie złożyć wniosek w postępowaniu uzupełniającym.
 • Jeżeli wniosków jest więcej niż wolnych miejsc postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, a podstępowanie uzupełniające - dyrektor szkoły; są one realizowane w jednym etapie - z uwzględnieniem kryteriów i dokumentów potwierdzających ich spełnienie określonych uchwałą Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium wskazanego we wniosku przez rodzica dziecka. Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium oznacza, że tego kryterium kandydat nie spełnia.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 23 kwietnia 2018 r. godz. 13:00.
 • W terminie do 23 marca 2018 r. w postępowaniu rekrutacyjnym lub do 27 kwietnia 2018 r. w postępowaniu uzupełniającym rodzic kandydata zakwalifikowanego powinien złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 • Zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy: „Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do (…..) publicznej szkoły, (….), jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.”.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 30 kwietnia 2018 r. godz. 13:00.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLVI/294/18Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych tj.:

Kryterium naboru

Liczba punktów

1

Kandydat, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*

20

2

Kandydat, który w roku szkolnym, w którym prowadzone jest postępowanie

rekrutacyjne, realizuje wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w danej szkole

20

3

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzone jest

postępowanie rekrutacyjne, będzie uczyło się w danej szkole **

9

4

Kandydat, dla którego dana szkoła jest najbliższa miejscu jego zamieszkania**

3

5

Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do pracy**

3

6

Kandydat, którego miejsce zamieszkania rodziny wspierającej rodziców/ opiekunów prawnych kandydata w opiece nad nim, jest najbliższe danej szkole**

2

 

* Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 tabeli, jest oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

** Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 2-6 tabeli, jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2018-03-24 17:46
 • |
 • Licznik odwiedzin: 38 542 842