Postępowanie uzupełniające do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

UWAGAPoniższy tekst dotyczy wyłącznie postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na rok szkolny 2017/2018 i zawiera zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Ozimka Nr 0050.61.2017 r. z dnia 20 kwietnia 2017 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

(DALEJ PRZEDSZKOLI) PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

 •          Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 •          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
 •          Uchwała Nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 678)
 •          Zarządzenie Nr BO.0050.61.2017 Burmistrza Ozimka z dnia 20 kwietnia 2017  r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 •          Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 •          Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 •          Dziecko w wieku 3, 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 •          Do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ozimek na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola (wzór dostępny w przedszkolach) złożonego w przedszkolu przez rodziców/opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na wolne miejsca.
 •          Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Ozimek mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek, na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w przedszkolu przez rodziców/opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na wolne miejsca.
 •          Rodzice kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani/przyjęci do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym, powinni ponownie złożyć wniosek w postępowaniu uzupełniającym.
 •          Liczba wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach została podana do wiadomości publicznej w siedzibach przedszkoli na listach kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszonych w dniu 14 kwietnia 2017 r.
 •          Wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkolawraz z załącznikami rodzice/opiekunowie prawni składają w przedszkolu, do którego chcą zapisać dziecko, w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 15 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r.
 •          Zgodnie z ustawą rodzic dziecka może we wniosku wskazać trzy wybrane przedszkola (od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego). Ponieważ w Gminie Ozimek nie prowadzi się postępowania uzupełniającego z wykorzystaniem systemów informatycznych wniosek złożony w jednym z wybranych przedszkoli nie jest przekazywany do innego wybranego przedszkola.
 •          Podstępowanie uzupełniające prowadzi dyrektor przedszkola/szkoły.

KRYTERIA I DOKUMENTY JE POTWIERDZAJĄCE W POSTĘPOWANIU UZUPELNIAJĄCYM

W przypadku, gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie uzupełniające jest realizowane w jednym lub w dwóch etapach.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium wskazanego we wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Brak dokumentu potwierdzającego wskazane kryterium powoduje przyznanie za to kryterium 0 punktów. 

W pierwszym etapie postępowania uzupełniającego brane są od uwagę kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) tj.:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.*
 2. Niepełnosprawność kandydata.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5. Pieczę zastępczą.
 6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.**

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b pkt 1 ustawy)
**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt 2 ustawy).

Kryteria te mają jednakową wartość. Dla potrzeb postępowań rekrutacyjnych przyjmuje się, że każde z ww. kryteriów ma wartość 20 punktów.

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów to:

o    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

o    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).

o    Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

o    Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego, a oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Jeśli po pierwszym etapie postępowania uzupełniającego przedszkole/szkoła dysponuje wolnymi miejscami w drugim etapie postępowania uzupełniającego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwałe Nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli tj.:

 

Lp

Kryterium naboru

Liczba punktów

1

Kandydat, który jest zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

10

2

Kandydat 5-letni

8

3

Kandydat, którego oboje rodzice /opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko /dzieci pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie stacjonarnym

4

4

Kandydat, którego rodzeństwo korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

2

5

Dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie z art. 131 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

o  w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, - 2 pkt;

o  w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 50% kwoty, o której mowa wyżej, - liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez dochód na osobę w rodzinie kandydata

 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata, przy czym oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Postępowanie uzupełniające prowadzone jest w terminach określonych zarządzeniem Nr BO.0050.61.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, w przedszkolach dysponujących wolnymi miejscami.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 161 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe „Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.”, a art. 158 ust. 6 – 9 tej ustawy dotyczące procedury odwoławczej stanowią, że:

 1.          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia  w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 2.          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3.          Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4.          Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.”.

 

     

 

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2017-05-28 19:53
 • |
 • Licznik odwiedzin: 32 927 116